Настоящият документ установява правилата за защита на личните данни на сайта bobi911.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“.

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ се уреждат от приложимия закон – ЗЗЛД и е в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!